ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Ετοιμασία Αποτελεσμάτων Διοικητικής Λογιστικής

Η ετοιμασία Αποτελεσμάτων Διοικητικής Λογιστικής προσφέρει κρίσιμη ενημέρωση στη διοίκηση μιας επιχείρησης προκειμένου να λαμβάνει σωστά και έγκαιρα την οικονομική επίδοση του τρέχοντος διαστήματος και να διαπιστώνει τη θετική ή αρνητική εξέλιξη των επιμέρους στοιχείων, λογαριασμών,  που συνθέτουν το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, της δίνει την ευχέρεια να συγκρίνει το μέγεθος συγκεκριμένων εξόδων κατά τη διάρκεια των τελευταίων περιόδων ώστε να παρατηρεί την πορεία τους, με την ολοκλήρωση δύο τουλάχιστον λογιστικών περιόδων. Απώτερος στόχος είναι ο υπολογισμός των Αποτελεσμάτων Χρήσης για κάθε επιμέρους επιχειρηματική μονάδα που διαθέτει η επιχείρηση ώστε να προκύψει η συνεισφορά της κάθε δραστηριότητας στο τελικό αποτέλεσμα της επιχείρησης.

Τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία περιοδικού ελέγχου της χρηματοοικονομικής της θέσης, συμπεριλαμβάνουν:

 • Έγκαιρη πληροφόρηση αναφορικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα οι επιχειρηματικές κινήσεις.
 • Εργαλείο ελέγχου της τρέχουσας οικονομικής επίδοσης και  μετρήσιμο οδηγό για μελλοντικές δραστηριότητες.
 • Δημιουργία σημείων αναφοράς για κρίσιμα οικονομικά μεγέθη, τα οποία χρησιμοποιούνται στη διαχρονική σύγκριση τους.
 • Παρακολούθηση και έλεγχο των επιμέρους λειτουργιών.
 • Διαπίστωση των πλέον κερδοφόρων, και ζημιογόνων,  λειτουργιών/ δραστηριοτήτων της επιχείρησης ώστε να αναθεωρείται καταλλήλως η στρατηγική της επιχείρησης.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξαγωγή των περιοδικών αποτελεσμάτων είναι τα ακόλουθα:

 • Μηνιαία ισοζύγια.
 • Ανάλυση μισθοδοσίας.
 • Ανατροφοδότηση από στελέχη της επιχείρησης προκειμένου να γίνει εφικτή η ανάλυση του αποτελέσματος στις επιμέρους δραστηριότητες της επιχείρησης.

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν:

 • Την περιοδική εξαγωγή Λογαριασμών Διοικητικής Λογιστικής.
 • Σύγκριση για κάθε περίοδο με:
  • Την αντίστοιχη περίοδο (μήνα/ δίμηνο/ τρίμηνο) του προηγούμενου έτους και
  • Από την αρχή του έτους μέχρι την υπό εξέταση περίοδο.
 • Κατάσταση με τη διαχρονική μεταβολή όλων των εξόδων της επιχείρησης, όταν συγκεντρωθούν επαρκή ιστορικά στοιχεία.
 • Εντοπισμό και διερεύνηση οποιαδήποτε σημαντικής απόκλισης.

Απόσπασμα/ Παράδειγμα μηνιαίας κατάστασης Κερδοζημιών η οποία περιλαμβάνει την περιοδική ανάλυση των διάφορων μεγεθών για το τρέχον και το προηγούμενο έτος καθώς και τη σύγκριση τους.

 Etoimasia Apotelesmatwn Dioikhtikhs Logistikhs

 

Παράδειγμα διαγραμματικής αναφοράς για την αντίστοιχη περίοδο

Etoimasia Apotelesmatwn Dioikhtikhs Logistikhs d