ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Ετοιμασία Ετήσιου Προϋπολογισμού

Ο Ετήσιος (οικονομικός) Προϋπολογισμός Κερδοζημιών προσφέρει κρίσιμη ενημέρωση στη διοίκηση μιας επιχείρησης προκειμένου να λαμβάνει σωστά και έγκαιρα τις κατάλληλες αποφάσεις, να θέτει ρεαλιστικούς και προσοδοφόρους οικονομικούς στόχους και παράλληλα να βάζει τα θεμέλια για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της και της βιωσιμότητας της. Επιπλέον, είναι σημαντικός καθώς προσδίδει κύρος και αξιοπιστία στην επιχείρηση με συναλλασσόμενους τρίτους, όπως για παράδειγμα με τους συνεργαζόμενους τραπεζίτες ή με σημαντικούς πελάτες/ προμηθευτές.

Τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία σχεδιασμού προϋπολογισμού και της περιοδικής παρακολούθησης του συμπεριλαμβάνουν:

 • Προσανατολισμό στην οργάνωση και στον προγραμματισμό.
 • Προσήλωση στην επίτευξη των στόχων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχο των επιμέρους λειτουργιών.
 • Έγκαιρη διάγνωση «προβληματικών» καταστάσεων που οδηγεί στην άμεση λήψη διορθωτικών κινήσεων.
 • Έγκαιρο εντοπισμός χρηματοδοτικών κενών με συνέπεια την προενεργητική αντιμετώπιση τους (π.χ. επαφές με τράπεζες).

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την ετοιμασία του Προϋπολογισμού αλλά και για τους περιοδικούς ελέγχους του είναι τα ακόλουθα:

 • Τελευταίοι τρεις (3) ελεγμένοι ισολογισμοί.
 • Μηνιαία ισοζύγια.
 • Ανάλυση μισθοδοσίας.
 • Ανατροφοδότηση από στελέχη της επιχείρησης (π.χ. υπεύθυνο πωλήσεων).
 • Στοιχεία τραπεζικού δανεισμού (αρχικές συμβάσεις χορηγήσεων, καταστάσεις).

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν:

 • Τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Κερδοζημιών, ο οποίος εκπονείται μέσα στο 1ο δίμηνο του λογιστικού έτους.
 • Τους περιοδικούς ελέγχους της αντίστοιχης περιόδου.
 • Εντοπισμό και διερεύνηση οποιαδήποτε σημαντικής απόκλισης.
 • Συμβουλές/ καθοδήγηση σε σχέση με τα αποτελέσματα των πιο πάνω.

 

Απόσπασμα/ Παράδειγμα μηνιαίας κατάστασης Κερδοζημιών η οποία περιλαμβάνει την περιοδική ανάλυση, τα αντίστοιχα προϋπολογισθέντα μεγέθη καθώς και τη σύγκριση τους.

Etoimasia Ethsiou Proipologismou