ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Διαχείριση & Έλεγχος Ταμειακών Ροών

Ταμειακή Ροή είναι η κίνηση του χρήματος από και προς την εταιρεία. Αυτός ο κύκλος των μετρητών (εισροές/εισπράξεις και εκροές/πληρωμές) είναι που καθορίζει και την οικονομική ευρωστία κάθε επιχείρησης.

Ανάλυση ροών είναι η μελέτη των ταμειακών εισροών και εκροών μιας επιχείρησης με απώτερο σκοπό τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας για τη λειτουργία της.

Η επιχείρηση μπορεί να αποφύγει προβλήματα ρευστότητας και να βελτιώσει της ταμειακή της κατάσταση πραγματοποιώντας ανάλυση σε συγκεκριμένους λογαριασμούς όπως οι εισπρακτέοι και οι πληρωτέοι λογαριασμοί ή το ύψος των αποθεμάτων.

Διαχείριση Ταμειακών Ροών είναι η διαδικασία κατά την οποία προβλέπονται, ελέγχονται, αναλύονται και προσαρμόζονται οι ταμειακές ροές. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει κατανόηση της πλήρους λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και του συναλλακτικού της κυκλώματος η οποία επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης διαδικασιών.

 • Η πιο σημαντική παράμετρος της Διαχείρισης Ταμειακής Ροής στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων ρευστότητας που προκαλούνται εξαιτίας του χρονικού κενού μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών.
 • Η κατανομή των εσόδων σε όλο το δωδεκάμηνο προκειμένου να καλύψει εκροές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της χρήσης θα διασφαλίσει ότι όλες οι υποχρεώσεις θα πληρωθούν.
 • Είναι εξίσου σημαντικό να αναλυθούν όχι μόνο οι τρέχουσες ταμειακές ροές, αλλά και οι ροές που θα προκύψουν από μελλοντικά έσοδα και έξοδα.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση μέσα από τη διαδικασία περιοδικού προϋπολογισμού των ταμειακών της ροών καθώς και τον έλεγχο των αποκλίσεων:

 • Πληροφόρηση αναφορικά με τις προβλεπόμενες πηγές και χρήσεις των μετρητών του επόμενου χρονικού διαστήματος ώστε να είναι εκ των προτέρων σίγουρη η κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων.
 • Έγκαιρη διαπίστωση τυχόν μελλοντικού προβλήματος ρευστότητας ούτως ώστε η επιχείρηση να προβεί προενεργητικά σε διορθωτικές κινήσεις, όπως χρονική μετατόπιση συγκεκριμένων συναλλαγών, αναβολή πληρωμών ή ταχύτερη είσπραξη, ή να προβεί σε κάποιο τραπεζικό αίτημα.
 • Έγκαιρη εξασφάλιση χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσει το επενδυτικό της πλάνο.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την εξαγωγή των περιοδικών αποτελεσμάτων είναι τα ακόλουθα:

 • Μηνιαία ισοζύγια.
 • Ανάλυση μισθοδοσίας.
 • Χρονολογική ανάλυση υπολοίπων χρεωστών/ πελατών.
 • Χρονολογική ανάλυση υπολοίπων πιστωτών/ προμηθευτών.
 • Ανατροφοδότηση από στελέχη της επιχείρησης προκειμένου να γίνει εφικτό το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, οι όροι πληρωμής των υποχρεώσεων και είσπραξης απαιτήσεων, και το επενδυτικό της πλάνο συμπεριλαμβανομένων και των κεφαλαιουχικών δαπανών.

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν:

 • Την περιοδική εκπόνηση της προβλεπόμενης κατάστασης ταμειακών ροών.
 • Την έρευνα αποκλίσεων, στο τέλος της περιόδου, με τα πραγματικά δεδομένα ανά μήνα.
 • Διερεύνηση αποκλίσεων για την υπό εξέταση περίοδο.

Απόσπασμα/ Παράδειγμα κατάστασης ταμειακών ροών  η οποία περιλαμβάνει ταμειακή πρόβλεψη και ταμειακό απολογισμό ανά μήνα λογαριασμών που σχετίζονται με τις εισροές της επιχείρησης καθώς και με μέρος των πληρωτέων λογαριασμών.

 Diaxeirish Kai Eleghos Tameiakwn Rown