ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Ανάλυση Χρηματοοικονομικής Κατάστασης

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά την ετήσια θεώρηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης βασισμένη στην ανάλυση των ελεγμένων λογαριασμών της.

Ειδικότερα, μελετάται η πορεία και το μέγεθος των κυριοτέρων λογαριασμών του Ισολογισμού και της κατάστασης Αποτελεσμάτων μέσα από τη στάθμιση τους ως προς κύρια μεγέθη αλλά και τον υπολογισμό χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών.

Οι αριθμοδείκτες είναι χρήσιμοι στο να παρέχουν μία διαχρονική, και επομένως συγκρίσιμη, εικόνα της συνολικής οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης καθώς αφορούν τη διάρθρωση των κεφαλαίων/ επίπεδο μόχλευσης, το επίπεδο ρευστότητας, τη δανειακή έκθεση και την αποδοτικότητα της λειτουργίας της.

Οι πιο πάνω αναφορές παρέχουν ενημέρωση σχετικά με τη γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης, και ειδικότερα σε σχέση με τον τραπεζικό της δανεισμό. Μέσω αριθμοδεικτών εξετάζεται το ύψος του δανεισμού σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, τις πωλήσεις και το λειτουργικό αποτέλεσμα. Επίσης μελετάται η διάρθρωση του δανεισμού της, δηλαδή η δανειακή έκθεση σε κάθε τράπεζα καθώς και το αντίστοιχο κόστος - ύψος επιτοκίου και λοιπές προμήθειες- εξυπηρέτησης του δανεισμού αυτού, με τελικό σκοπό τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υποβολής σχετικών αιτημάτων προς την τράπεζα και την υποστήριξη εκ μέρους μας, μέσω της ετοιμασίας σχετικού υλικού ή/και της φυσικής μας παρουσίας στις διαπραγματεύσεις.

Ακολουθούν τα σημαντικότερα οφέλη που αποκομίζει η επιχείρηση από την ετήσια θεώρηση της οικονομικής της επίδοσης μέσα από την ανάλυση των λογιστικών της καταστάσεων:

 • Απλοποίηση της πληροφόρησης που περιέχουν οι πολυσέλιδες ετήσιες λογιστικές καταστάσεις.
 • Σημαντική ενημέρωση με κατανοητό τρόπο και απλουστευμένη μορφή (π.χ. μέσω πινάκων).
 • Σύγκριση της οικονομικής επίδοσης με την αντίστοιχη προηγούμενων ετών (διαχρονική ανάλυση).
 • Σύγκριση της οικονομικής επίδοσης με την αντίστοιχη προηγούμενων ετών (διαστρωματική ανάλυση).  Αυτό παρέχεται όταν υπάρχουν διαθέσιμα κλαδικά στοιχεία για τις αντίστοιχες περιόδους.

Τα απαιτούμενα στοιχεία για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας είναι τα ακόλουθα:

 • Ετήσιοι ελεγμένοι λογαριασμοί.
 • Στοιχεία τραπεζικού δανεισμού (αρχικές συμβάσεις χορηγήσεων, Καταστάσεις).

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν:

 • Την ετήσια ετοιμασία καταστάσεων που εμφανίζουν τη διαχρονική εξέλιξη των λογαριασμών της επιχείρησης, σταθμισμένους ως προς το σύνολο του ισολογισμού και το σύνολο των πωλήσεων, καθώς και πίνακες αριθμοδεικτών.
 • Την ετοιμασία πίνακα τραπεζικών σχέσεων στον οποίο συγκρίνονται οι όροι δανεισμού ανά είδος χορήγησης και ανά πιστωτικό ίδρυμα.
 • Προσπάθεια εξομάλυνσης πιθανόν διαφορών, μέσω υποβολής σχετικών αιτημάτων  προς την Τράπεζα.
  • Τυχόν επιπλέον πληροφόρηση που θα ζητεί η τράπεζα, όπως ετοιμασία προϋπολογισμού κερδοζημιών ή πρόβλεψη ταμειακών ροών για την επόμενη περίοδο, αποτελεί μέρος των υπόλοιπων Υπηρεσιών  Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης που προσφέρουμε.

Απόσπασμα/ Παράδειγμα τμήματος παραδοτέου το οποίο παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη των λογαριασμών που αποτελούν το Κυκλοφορούν Ενεργητικό μιας επιχείρησης, με στάθμιση ως προς το σύνολο του Ισολογισμού.

 Analysi Xrimatooikonomikhs Katastashs