ΥπηρεσίεςΣυνολικές, Στοιχειοθετημένες λύσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις

Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

Η Χρηματοοικονομική Διαχείριση εστιάζει στην εφαρμογή των αρχών της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης στο μοναδικό επιχειρηματικό περιβάλλον του κάθε πελάτη.

Σε κάθε στάδιο του επιχειρηματικού κύκλου της, η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί ισορροπία μεταξύ θετικών ταμειακών ροών και επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, καθώς και να δημιουργεί σημαντική απόδοση στην επένδυση των μετόχων της.

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η Διαχείριση Ταμειακών Ροών είναι περισσότερο κρίσιμη από ποτέ.

Παράλληλα, η σημασία της εκπόνησης Ετήσιου Προϋπολογισμού και ο περιοδικός του έλεγχος μέσω της σύγκρισης με τα Αποτελέσματα Διοικητικής Λογιστικής είναι ζωτικής σημασίας καθώς οδηγεί στη λήψη σωστών και έγκαιρων αποφάσεων μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της πορείας των εσόδων και των εξόδων.

Επίσης, η διαχρονική πορεία της επιχείρησης μέσα από την Ανάλυση Αριθμοδεικτών και της εξέτασης των στοιχείων του Ισολογισμού της προσδίδει μία γενικότερη εκτίμηση της εξέλιξης κρίσιμων μεγεθών της, όπως οι πωλήσεις, τα ίδια κεφάλαια, το ύψος του δανεισμού, το μέγεθος των απαιτήσεων από πελάτες κ.α., ενώ παράλληλα προσδίδει αξιοπιστία στην επιχείρηση, σαν αποτέλεσμα του αυξημένου επίπεδου της εσωτερικής της πληροφόρησης, κατά τις διαπραγματεύσεις της με τους συνεργαζόμενους τραπεζίτες.

Με βάση τιςπιο πάνω ανάγκες προσφέρουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες στα πλαίσια της Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης: